Nhận thức về Duyên khởi

Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng pháp cho các Ông, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Ta sẽ nói lên Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh, tức là sáu sáu. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. Xem chi tiết: Kinh Trung Bộ – Tập III… xem thêm

Cách tu tập 5 căn (Quan trọng)

VIII. Cần Phải Quán (Tạp 26,5, Ðại 2,182b) (S.v,196) 1) … 2) — Này các Tỷ-kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tín căn… tuệ căn… 3) Và này các Tỷ-kheo, cần phải quán tín căn ở chỗ nào? Ở đây, cần phải quán tín căn trong bốn chánh tín (Phật, Pháp, Tăng, v… xem thêm