Bảo Vệ Môi Trường

Cách cúng tế đúng pháp

Này Bà-la-môn, trong lễ tế đàn này: Không có trâu bò bị giết, Không có dê cừu bị giết, Không có gà heo bị giết, Không có các loại sinh vật nào khác bị sát thương, Không có cây cối bị chặt để làm trụ cột tế lễ, Không có loại cỏ dabbha (cỏ cát tường) bị cắt để rải xung quanh đàn tế. Và những người gia bộc hay… người đem tin hay những người làm thuê không bị dọa nạt bởi hình phạt, Không bị dọa nạt bởi sợ hãi và không làm việc trong than khóc với...

Lòng từ bi và ý thức bảo vệ môi trường

Ai đi làng khất thực về sau, thì người ấy, còn đồ ăn thừa nếu muốn thì ăn, nếu không muốn thì bỏ vào chỗ không có cỏ xanh hay đổ vào nước không có loài côn trùng và người ấy xếp dọn lại các chỗ ngồi, cất đi nước uống, nước rửa chân, cất đi cái bát để bỏ đồ dư và quét sạch nhà ăn. Ai thấy ghè nước uống, ghè nước rửa chân, hay ghè nước trong nhà cầu hết nước, trống không thì người ấy sẽ lo liệu (nước). Nếu ai làm không nổi với sức...

Nhận thức về việc ăn uống, bố thí

I. Thiêu Cháy (Biệt Tạp 5.4, Ðại 2,403) (S.i,31) Trong ngôi nhà thiêu cháy, Vật dụng đem ra ngoài, Vật ấy có lợi ích, Không phải vật bị thiêu. Cũng vậy trong đời này, Bị già chết thiêu cháy, Hãy đem ra, bằng thí, Vật thí, khéo đem ra. Có thí, có lạc quả, Không thí, không như vậy. Kẻ trộm, vua cướp đoạt, Lửa thiêu đốt hủy hoại, Khi giờ cuối cùng đến, Bỏ thân, bỏ sở hữu. Kẻ trí, hiểu biết vậy, Thọ dụng và bố thí, Thí xong, thọ dụng xong, Theo lực hành động ấy, Không...