Khi biết người khác bệnh mình nên làm gì?

Chúng ta nên quan tâm: ” Lúc bấy giờ Tôn giả Sariputta (Xá lợi phất), Tôn giả Mahacunda (Ðại Chu-na) và Tôn giả Channa (Xiển-đà) cùng trú ở Gijjhakuta (Linh Thứu). Lúc bấy giờ, Tôn giả Channa bị bệnh, đau khổ, bị trọng bệnh. Rồi Tôn giả Sariputta,… xem thêm

Nên nói gì khi thăm người bệnh ?

Cho lời an ủi: ” — Này Cư sĩ, ta mong rằng Ông có thể kham nhẫn; Ta mong rằng Ông có thể chịu đựng. Ta mong rằng khổ thọ được giảm thiểu, không gia tăng, sự giảm thiểu được rõ rệt, không có gia tăng. “ Phương pháp trị bệnh tâm chi tiết của Ph… xem thêm

Ý nghĩa của việc sử dụng thuốc

Thọ dụng dược phẩm trị bệnh, chỉ để ngăn chặn các cảm giác khổ thống đã sanh, để được ly khổ hoàn toàn. Xem chi tiết: Kinh trung bộ – Tập I – 2. Kinh Tất cả các lậu hoặc (Sabbàsava sutta)… xem thêm

Lí do hay bệnh

Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, tánh hay não hại các loài hữu tình, với tay, hay với cục đất, hay với cây gậy, hay với cây đao. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõ… xem thêm

Lí do mạnh khỏe

Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, tánh không hay não hại các loài hữu tình, với tay, hay với cục đất, hay với cây gậy, hay với cây đao. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy.. thiện thú… người ấy được ít bệnh hoạn. Con đường ấy đưa đ… xem thêm

Lí do dung mạo không đẹp

Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, phẫn nộ, nhiều phật ý, bị nói đến một chút thời bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy… cõi dữ… xấu sắc. Con đường ấy đưa đến xấu sắ… xem thêm

Phương pháp ăn để khỏe

Chư Hiền, Thế Tôn ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Cả chúng Tỷ-kheo cũng vậy. Do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, các vị ấy cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Chư Hiền, hãy đến và ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Chư Hiền, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, chư Hiền sẽ cảm thấy ít bện… xem thêm

Cách trị bệnh kiết lị thời xưa

Này các Tỷ-kheo, ví như nước đái quỷ được trộn nhiều loại thuốc. Rồi có người đi đến, bị bệnh hoàng đản, và có người nói với người đó như sau: “Này bạn, nước đái quỷ này được trộn với nhiều loại thuốc. Nếu bạn muốn, hãy uống. Trong khi uống, bạn không đư… xem thêm

Phật Gotama bị bệnh

III. Devahita (S.i,173) 1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn bị bịnh về phong khí và Tôn giả Upavàna là thị giả Thế Tôn. 3) Rồi Thế Tôn gọi Tôn giả Upavàna: — Này Upavàna, Ông có biết làm sao cho Ta nước nóng? 4) — Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tô… xem thêm

Cách ăn uống khỏe mạnh

— Này các Tỷ-kheo, Ta ăn chỉ ngồi một lần (Ekasanabhojana). Này các Tỷ-kheo, do Ta ăn chỉ ngồi một lần, Ta cảm thấy ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng, có sức và lạc trú. Này các Tỷ-kheo, hãy ăn chỉ ngồi một lần. Này các Tỷ-kheo, hãy ăn chỉ ngồi một lần, và các Ôn… xem thêm

Phật Gotama bệnh và cách chữa

Trong khi Thế Tôn an cư trong mùa mưa, một cơn bệnh trầm trọng khởi lên, rất đau đớn, gần như muốn chết. Nhưng Thế Tôn giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán. Thế Tôn tự nghĩ: “Thật không hợp lẽ nếu Ta diệt độ mà không… xem thêm

Phật Gotama thăm và chữa bệnh

74.I. Bệnh (1) (S.iv,46) 1) Nhân duyên ở Sàvatthi… 2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn… 3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: — Trong tịnh xá của chúng con, bạch Thế Tôn, có một tân Tỷ-kheo ít người biết đến, bị bệnh hoạn, đau đớn, bị trọng bện… xem thêm

Cách nhận thức khi đau khổ bệnh tật

VI. Với Mũi Tên (S.iv,207) 1-2) … 3) — Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu, cảm thọ cảm giác lạc thọ, cảm thọ cảm giác khổ thọ, cảm thọ cảm giác bất khổ bất lạc thọ. 4) Này các Tỷ-kheo, bậc Ða văn Thánh đệ tử cũng cảm thọ cảm giác lạc thọ, cảm thọ cảm giác kh… xem thêm

Cầu an cho người bệnh

X. Thăm Người Bệnh (S.iv,302) 1-2) Lúc bấy giờ, gia chủ Citta bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. 3) Rồi số đông chư Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở rừng, chư Thiên ở cây, chư Thiên ở rừng các dược thảo, các cây trong rừng tụ hội lại và nói với gia chủ Citta: —… xem thêm

Phật chữa bệnh bằng sự tinh tấn (Quan trọng)

IX. Bệnh (Trường 2, Ðại 1,15ab) (S.v,152) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli, tại làng Beluva. 2) Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: — Hãy đến, này các Tỷ-kheo, hãy an cư vào mùa mưa xung quanh Vesàli, chỗ nào có bạn bè, có người quen biết (sandittham),… xem thêm

Chữa bệnh bằng Tứ niệm xứ

X. Bị Trọng Bệnh, hay Bệnh (S.v,302) 1) Một thời, Tôn giả Anuruddha trú ở Sàvatthi, tại rừng Andha, bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. 2) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Tôn giả Anuruddha và nói với Tôn giả Anuruddha: — Tôn giả Anuruddha an trú với sự an trú gì… xem thêm

Cách thăm bệnh người tại gia (Quan trọng)

54. IV. Bị Bệnh (S.v,408) 1) Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng họ Thích, tại Kapilavatthu, khu vườn các cây bàng. 2) Lúc bấy giờ, nhiều Tỷ-kheo đang làm y cho Thế Tôn, nghĩ rằng khi y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ đi du hành. 3) Họ Thích Mahànà… xem thêm