10 nữ cư sĩ nổi tiếng thời Phật Gotama

1-10 Nữ Cư Sĩ -Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ-kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà Senàndìhità. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ … bố thí, tối thắng là Visàkhà Migàramàtà. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ … nghe nhiều, tối thắng là Khujjuttar. Trong… xem thêm

10 nam cư sĩ nổi tiếng thời Phật Gotama

1-10 Nam Cư Sĩ – Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ-kheo, đã quy y đầu tiên, tối thắng là các người buôn bán Tapassu Bhallikà. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ … bố thí, tối thắng là gia chủ Sudatta Anàthapindika. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ … thuy… xem thêm