Đệ Tử Nổi Tiếng

11 vị tỷ kheo tiêu biểu thời Phật Gotama

1-11 Các Vị Tỷ Kheo – Trong các vị Tỷ-kheo của Ta có thể dùng ý hóa thân, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Cullapanthaka. Trong các vị đệ tử… thiện xảo về tâm thắng tiến, tối thắng là Cullapanthaka. Trong các vị đệ tử… thiện xảo về tưởng thắng tiến, tối thắng là Mahàpanthaka. Trong các vị đệ tử… trú không có tranh luận, tối thắng là Subhuti. Trong các vị đệ tử… đáng được cúng dường, tối thắng là Subhuti. Trong các vị đệ tử… tu ở rừng, tối thắng là Revata Khadiravaniya. Trong các vị đệ tử…...

10 vị tỷ kheo nổi bật thời Phật Gotama

1-10 Các Vị Tỷ Kheo – Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học tập, tối thắng là Ràhula. Trong các vị đệ tử… xuất gia vì lòng tin, tối thắng là Ratthapàla. Trong các vị đệ tử… đầu tiên nhận phiếu ăn cơm, tối thắng là Kunda Dhàna. Trong các vị đệ tử… đầy đủ biện tài, tối thắng là Vangìsa. Trong các vị đệ tử… dễ mến toàn diện, tối thắng là Upasena Vangantaputta. Trong các vị đệ tử… sửa soạn chỗ ngồi, chỗ nằm, tối thắng là Dabba Mallaputta. Trong các vị đệ tử… được...

16 vị tỷ kheo xuất chúng thời Phật Gotama

1-16 Các Vị Tỷ Kheo Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Ananda. Trong các vị đệ tử… đầy đủ ức niệm, tối thắng là Ananda Trong các vị đệ tử… đầy đủ cử chỉ tốt đẹp tối thắng là Ananda. Trong các vị đệ tử… đầy đủ sự kiên trì tối thắng là Ananda. 5.Trong các vị đệ tử… thị giả, tối thắng là Ananda. Trong các vị đệ tử… có đại hội chúng, tối thắng là Uruvela Kassapa. Trong các vị đệ tử… làm cho các gia đình...

13 nữ tỷ kheo nổi tiếng thời Phật Gotama

1-13 Nữ Ðệ Tử Tỷ Kheo Ni Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni đã lâu ngày của Ta, tối thắng là Màhàpàjapati Gotamì. Trong các vị nữ đệ tử… đại trí tuệ, tối thắng là Khemà. Trong các vị nữ đệ tử… đầy đủ thần thông, tối thắng là Uppalavannà. Trong các vị nữ đệ tử… trì Luật, tối thắng là Patàcàrà. Trong các vị nữ đệ tử… thuyết pháp, tối thắng là Dhammadinnà. Trong các vị nữ đệ tử… tu Thiền, tối thắng là Nandà. Trong các vị nữ đệ tử… tinh cần tinh tấn, tối thắng là...