Kinh Trường Bộ – Tập I – 06. Kinh Mahàli (Mahàli sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập I (Kinh số 1-16) 06. Kinh Mahàli (Mahàli sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly) ở giảng đường Trùng Các, rừng Ðại Lâm. Lúc bấy giờ, một số đông sứ giả Bà-la-môn nước Kosala (Câu-tất-… xem thêm

Kinh Trường Bộ – Tập I – 07. Kinh Jàliya (Jàliya sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập I (Kinh số 1-16) 7. Kinh Jàliya (Jàliya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn ở Kosambi, vườn Ghositàràma. Lúc bấy giờ có hai du sĩ, Mandissa và Jàliya, đệ tử của Dàrupattika, đến tại chỗ đức Thế Tôn ở, nói lên… xem thêm

Kinh Trường Bộ – Tập II – 24. Kinh Ba-lê (Pàtika sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập II (Kinh số 17-34) 24. Kinh Ba-lê (Pàtika sutta) Tụng phẩm I Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa bộ lạc Malla (Mạt-la), tại Anupiya (A-dật-di), một thành của bộ lạc Mallà. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đắp y vào buổi sáng… xem thêm