Kinh Trường Bộ

Kinh Trường Bộ – Tập I – 02. Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta) (Quan trọng)

Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá) nơi vườn xoài của Jìvaka (Kỳ-bà) Komàrabhacca, cùng với đại chúng Tỷ-kheo một nghìn hai trăm năm mươi vị. Lúc bấy giờ Ajàtasattu (A-xà-thế) con bà Vihehi (Vi-đề-hi) vua xứ Magadha (Ma-kiệt-đà) nhân lễ Bố Tát vào ngày rằm tháng tư Komudi (cây súng) đang ngồi trên lầu cao trang nghiêm, chung quanh có nhiều đại thần hầu hạ. Lúc bấy giờ Ajàtasattu con bà Videhi, vua xứ Magadha, nhân ngày Bố Tát cảm hứng nói...

Kinh Trường Bộ – Tập I – 03. Kinh A-ma-trú (Ambattha Sutta)

Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 3. Kinh Ambattha (A-ma-trú) (Ambattha sutta) Tụng phẩm thứ nhất Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành tại nước Kosala (Câu-tát-la), cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị và đến tại một làng Bà-la-môn ở Kosala tên là Icchànankala. Tại đây, Thế Tôn ở tại Icchànankala trong khu rừng tên là Icchànankala. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Pokkharasàdi ở tại Ukkattha, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, ngũ cốc phong phú, vốn là đất đai của vua, sau vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) cấp cho để hưởng một...

Kinh Trường Bộ – Tập I – 04. Kinh Chủng Ðức (Sonadanda Sutta)

Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 4. Kinh Sonadanda (Chủng Ðức) (Sonadanda sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành trong xứ Anga (Ương-già) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, đến tại thành Campà (Chiêm-bà) và tại Campà, Thế Tôn ở trên bờ hồ Gaggara (Già-già liên-trì). Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Sonadanda (Chủng Ðức) trú tại Campà, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo phì nhiêu, một vương địa do vua Bimbisara (Tần-bà-ta-la), vua nước Magadha (Ma-kiệt-đà) cấp, một ân tứ của vua, một tịnh ấp. Các Bà-la-môn và gia...

Kinh Trường Bộ – Tập I – 05. Kinh Cứu-la-đàn-đầu (Kutadanta Sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập I (Kinh số 1-16) 5. Kinh Kùtadanta (Cứu-la-đàn-đầu) (Kùtadanta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn đang du hành trong xứ Magadha (Ma-kiệt-đà) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị và đến tại một làng Bà-la-môn ở Magadha tên là Khànumata (Khứ--nậu-bà-đế). Và tại đây, đức Thế Tôn trú tại vườn Ambalatthikà ở Khànumata. Lúc bấy giờ Bà-la-môn Kùtadanta ở tại Khànumata, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo phì nhiêu, một vương địa do vua Bimbisàra (Tần-bà-ta-la) vua nước Magadha cấp, một ân...

Kinh Trường Bộ – Tập I – 06. Kinh Mahàli (Mahàli sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập I (Kinh số 1-16) 06. Kinh Mahàli (Mahàli sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly) ở giảng đường Trùng Các, rừng Ðại Lâm. Lúc bấy giờ, một số đông sứ giả Bà-la-môn nước Kosala (Câu-tất-la) và nước Magadha (Ma-kiệt-đà), đang ở tại Vesali vì một vài công việc. Những vị sứ giả ấy được nghe như sau: "Này các Tôn giả, Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích-ca hiện nay đang trú tại Vesali, ở giảng đường Trùng Các, rừng Ðại Lâm. Tiếng...

Kinh Trường Bộ – Tập I – 07. Kinh Jàliya (Jàliya sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập I (Kinh số 1-16) 7. Kinh Jàliya (Jàliya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn ở Kosambi, vườn Ghositàràma. Lúc bấy giờ có hai du sĩ, Mandissa và Jàliya, đệ tử của Dàrupattika, đến tại chỗ đức Thế Tôn ở, nói lên những lời chúc tụng thân hữu và xã giao với Ngài rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, hai vị xuất gia nói với Ngài như sau: - Này Hiền giả, mạng căn và thân thể là một hay là khác ? - Này Hiền giả, hãy...

Kinh Trường Bộ – Tập I – 08. Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập I (Kinh số 1-16) 8. Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda sutta) (Kinh nầy còn có tên là Kinh "Ðại sư tử hống" - Mahàsìhanàda Sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn ở tại Ujunnà (Uy-nhã-quốc), tại vườn nai Kannakatthala. Lúc bấy giờ, lõa thể Kassapa (Ca-diếp) đến chỗ đức Phật, nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao với đức Thế Tôn và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, lõa thể Kassapa thưa với Thế Tôn: - Tôn giả Gotama, tôi nghe như vầy: "Sa-môn Gotama chỉ...

Kinh Trường Bộ – Tập I – 9. Kinh Potthapàda (Bố-sá-bà-lâu) (Potthapàda sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập I (Kinh số 1-16) 9. Kinh Potthapàda (Bố-sá-bà-lâu) (Potthapàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Sàvatthi (Xá-vệ), rừng Jetavana (Kỳ viên), vườn Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Potthapada (Bố-sá-bà-lâu) cùng với đại chúng du sĩ ngoại đạo khoảng ba trăm vị, ở tại vườn của hoàng hậu Mallika (Mạt-lê-viên) tên là Ekasàlaka có hàng rào cây tinduka, một hội thảo trường luận bàn về chánh kiến, tà kiến. Lúc bấy giờ Thế Tôn, vào buổi sáng đắp y cầm bát vào Sàvatthi khất...

Kinh Trường Bộ – Tập I – 10. Kinh Subha (Tu-bà) (Subha sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập I (Kinh số 1-16) 10. Kinh Subha (Tu-bà) (Subha sutta) Tụng phẩm I Như vậy tôi nghe. Một thời, Ðại đức Ananda ở tại Sàvatthi (Xá-vệ), tại rừng Jetavana (Kỳ-đà), vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc), sau khi đức Thế Tôn nhập diệt không bao lâu. Lúc bây giờ thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta ở tại Sàvatthi vì một vài công việc. Rồi thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta gọi một thanh niên Bà-la-môn khác: - Này thanh niên Bà-la-môn, hãy đi đến chỗ Sa-môn Ananda ở, thay mặt ta hỏi thăm Sa-môn Ananda có...

Kinh Trường Bộ – Tập I – 11. Kinh Kevaddha (Kiên Cố) (Kevaddha sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập I (Kinh số 1-16) 11. Kinh Kevaddha (Kiên Cố) (Kevaddha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Nalandà trong vườn Pavàrikampa. Lúc bấy giờ cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha bạch Thế Tôn: - Bạch Thế Tôn, Nalandà này có uy tín và phồn thịnh, nhân dân đông đúc và tín kính Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn chỉ giáo cho một Tỷ-kheo...

Kinh Trường Bộ – Tập I – 12. Kinh Lohicca (Lô-hi-gia) (Lohicca sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập I (Kinh số 1-16) 12. Kinh Lohicca (Lô-hi-gia) (Lohicca sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn đang đi du hành tại nước Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, và đến tại Sàlavatikà (một làng có dãy cây tala bao bọc). Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Lohicca ở tại Sàlavatikà, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, ngũ cốc phong phú, vốn là đất đai của vua, sau vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) cấp cho để hưởng một phần lợi tức. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Lohicca khởi...

Kinh Trường Bộ – Tập I – 13. Kinh Tevijja (Tam minh) (Tevijja sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập I (Kinh số 1-16) 13. Kinh Tevijja (Tam minh) (Tevijja sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành ở Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị và đi đến một làng Bà-la-môn ở Kosala tên là Manasàkata. Tại đây, ở Manasakata, Thế Tôn trú tại một vườn xoài trên bờ sông Aciravati (A-trí-la-phạt-để), phía Bắc làng Manasàkata. Lúc bấy giờ, nhiều Bà-la-môn trứ danh, đại phú hào ở tại Manasàkata như Bà-la-môn Canki (Thường-già), Bà-la-môn Tàrukkha (Ða-lê-xa) Bà-la-môn Pokkharasàti (Phí-già-la-bà-la), Bà-la-môn Jànussoni (Sanh Lậu), Bà-la-môn Todeyya...

Kinh Trường Bộ – Tập I – 14. Kinh Ðại bổn (Mahàpadàna sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập I (Kinh số 1-16) 14. Kinh Ðại bổn (Mahàpadàna sutta) Tụng phẩm I Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại nước Sàvatthi (Xá-vệ) rừng Jeta (Kỳ-đà), vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc), trong am thất cây Kareri (Hoa Lâm). Lúc bấy giờ, số đông các Tỷ-kheo đi khất thực về, sau khi dùng bữa xong, cùng ngồi và tụ họp lại Hoa Lâm viên đường, pháp thoại thuộc về tiền thân được khởi lên: "Ðây là tiền thân, đây là tiền thân". Thế Tôn, với thiên nhĩ thanh tịnh vượt quá...

Kinh Trường Bộ – Tập I – 15. Kinh Ðại duyên (Mahànidàna sutta) (Quan trọng)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập I (Kinh số 1-16) 15. Kinh Ðại duyên (Mahànidàna sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trụ tại bộ lạc Kuru (Câu-lâu), ở ấp Kuru tên là Kammassadhamma (Kiếm-ma-sắt-đàm). Tôn giả Ananda (A Nan) đến tại chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: - Hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, giáo pháp Duyên khởi này thâm thúy, thật sự thâm thúy, và...

Kinh Trường Bộ – Tập I – 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn (Mahàparinibbàna sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập I (Kinh số 1-16) 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn (Mahàparinibbàna sutta) Tụng phẩm I Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), trên núi Gijjhakùta (Linh Thứu). Lúc bấy giờ, Ajàtasattu Vedehiputta (A-xà-thế, con bà Vi-đề-hi), vua nước Magadha (Ma-kiệt-đà), muốn chinh phục dân Vajjì (Bạc-kỳ). Vua tự nói: "Ta quyết chinh phạt dân Vajjì này, dầu chúng có uy quyền, có hùng mạnh; ta quyết làm cỏ dân Vajjì; ta sẽ tiêu diệt dân Vajjì; ta sẽ làm cho dân Vajjì bị hoại vong". Rồi Ajàtasattu Vedehiputta, vua nước...

Kinh Trường Bộ – Tập II – 17. Kinh Ðại Thiện Kiến vương (Mahàsudassana sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập II (Kinh số 17-34) 17. Kinh Ðại Thiện Kiến vương (Mahàsudassana sutta) Tụng phẩm I Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ngụ tại Upavattana (Hồ-bạt-đan) ở Kusinàrà (Câu-thi-la) trong rừng Sà la của giòng họ Mallà, giữa hai cây Sàla song thọ, khi ngài sắp nhập Niết bàn. Lúc ấy, tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài, ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: - Bạch thế Tôn, Thế Tôn chớ có diệt độ tại đô thị nhỏ bé này, tại đô thị hoang...

Kinh Trường Bộ – Tập II – 18. Kinh Xa-ni-sa (Janavasabha sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập II (Kinh số 17-34) 18. Kinh Xa-ni-sa (Janavasabha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Nàdika (bộ lạc Na-đề-ca) tại Ginjakàvasatha (nhà làm bằng gạch). Lúc bấy giờ, Thế Tôn thường hay tuyên bố về vấn đề tái sanh của những tín đồ đã sống, đã từ trần và đã mệnh chung trong các bộ lạc xung quanh như bộ lạc Kàsi (Ca-thi), Kosala (Câu-tát-la), Vajjì (Bạt-kỳ), Malla (Mạt-la), Ceti (Chi-đề), Vansa (Bạt-sa), Kuru (Câu-lâu), Pancàla (Ban-giá-la), Maccha (Bà-sá-la) Sùrasena (Mậu-ba-tây-na): - Vị này sanh ra tại chỗ này! Vị kia...

Kinh Trường Bộ – Tập II – 19. Kinh Ðại Ðiển Tôn (Mahàgovinda sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập II (Kinh số 17-34) 19. Kinh Ðại Ðiển Tôn (Mahàgovinda sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Vương Xá, núi Linh Thứu. Khi đêm đã gần mãn, Pancasikha (Ngũ Kế), thuộc giòng họ Càn-thát-bà (Gandhabba), với dung mạo đoan chánh, chói sáng toàn vùng núi Linh Thứu, đến tại chỗ Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Ngài và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Pancasikha, thuộc giòng họ Càn-thát-bà bạch Thế Tôn: - Bạch Thế Tôn, những điều con đã tự thân nghe và chấp nhận trước...

Kinh Trường Bộ – Tập II – 20. Kinh Ðại hội (Mahàsamaya sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập II (Kinh số 17-34) 20. Kinh Ðại hội (Mahàsamaya sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại bộ lạc Sakka (Thích-ca), thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở Ðại Lâm (Mahàvana), cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, tất cả đều là bậc A-la-hán. Và chư Thiên ở mười phương thế giới phần lớn cũng thường tập hội để chiêm ngưỡng Thế Tôn và chúng Tỷ-kheo. Lúc bấy giờ, bốn vị Tịnh Cư thiên (Suddhàvàsa) suy nghĩ như sau: "Thế Tôn nay trú tại bộ lạc Sakka, thành Kapilavatthu, ở Ðại Lâm,...

Kinh Trường Bộ – Tập II – 21. Kinh Ðế-thích sở vấn (Sakka-panha sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập II (Kinh số 17-34) 21. Kinh Ðế-thích sở vấn (Sakka-panha sutta) Tụng phẩm I Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại Magadha (Ma-kiệt-đà) phía Ðông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn tên Ambasanda, (Am-bà-la) trên ngọn núi Vediya (Tỳ-đà Sơn) phía Bắc ngôi làng, trong hang Indasàla (Nhơn-đà-sa-la). Lúc bấy giờ, Thiên chủ Sakka (Ðế-thích) náo nức muốn chiêm ngưỡng Thế Tôn. Rồi Thiên chủ Sakka suy nghĩ: "Nay Thế Tôn ở tại chỗ nào, vị A La Hán, Chánh Ðẳng Giác?" Thiên chủ Sakka thấy Thế Tôn trú...

Page 1 of 2 1 2