Cách người xuất gia sám hối trước Phật

Tôn giả Bhaddali vâng đáp các Tỷ-kheo ấy, đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Bhaddali bạch Thế Tôn: — Bạch Thế Tôn, một lỗi lầm đã chiếm đoạt con, thật là ngu ngốc, thật là si mê, th… xem thêm

Cách học và sám hối đúng giới luật

Khi nghe nói vậy, du sĩ Nigrodha, bạch Thế Tôn: – Bạch Thế Tôn, con đã phạm tội một cách ngu si, mờ ám, bất thiện, khi con nói về Thế Tôn như vậy. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp thuận cho tội ấy là phạm tội, để con ngăn ngừa về sau. – Này Nigrodha, thật sự Ngư… xem thêm

Vấn đề về lửa

(III) (43) Lửa (1) 1. – Này các Tỷ-kheo, có bảy loại lửa này. Thế nào là bảy? 2. Lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa những vị đáng cung kính, lửa gia chủ, lửa các vị đáng cúng dường, lửa củi. Này các Tỷ-kheo, có bảy loại lửa này. (IV) (44) Lửa (2) 1. Một thời, Th… xem thêm

Giới luật và cách xử lý vấn đề

(X) (10) Các Ðồ Rác Một thời, Thế Tôn trú ở Campà, trên bờ hồ Gaggarà. Lúc bấy giờ, các Tỷ-kheo buộc tội một Tỷ-kheo phạm tội. Vị ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, tránh né vấn đề với một vấn đề khác, hướng câu chuyện ra ngoài, và hiện tướng phẫn nộ, sân hận và… xem thêm

Xử lý các vấn đề khi tu tập (Quan trọng)

(I) (11) Sau Khi An Cư Như vậy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika, rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta bạch Th… xem thêm

Sự hối hận của các chư Thiên

(IX) (19) Chư Thiên – Ðêm nay, này các Tỷ-kheo, một số đông chư Thiên, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến chỗ Ta, sau khi đến, đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. Này các Tỷ-kheo, đứng một bên, các Thiên nhân ấy… xem thêm