Khổ Thánh đế là gì?

Click vào chữ A tương ứng để thay đổi kích thước bài viết:

Chư Hiền, thế nào là Khổ Thánh đế? Sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, điều gì cầu không được là khổ, tóm lại Năm thủ uẩn là khổ.

Xem chi tiết:

Chuyên mục: Các Khái Niệm, Kết Quả Áp Dụng Lời Phật, Kiến Thức Cơ Bản, Tứ Thánh Đế